Friday, March 30, 2012

از دیکتاتوری مذهبی تا پادشاهی لا مذهبی!!!

شا-آریامهر...

نمیدانم ایرانیان در پی آزادی اند یا در پی دیکتاتوری..وقتی تحت سلطه نظامهای دیکتاتور هستند از آزادی قصه ها میگویند و ترانه ها میسرایند و هنرمندان به سخن در میایند و وقتی صحبت از آزادی میشود زبان به شکوه و شکایت میگشایند که چرا کسی مثل چنگیز خان مغول پیدا نمیشود تا هر که را ما نمیخواهم از دم تیغ بگذارند؟؟
حال که منش سیاسی والای شاهزاده بر پیر... و جوان روشن شده، نق نقو های سیاسی داد سخن میدهند که شاهزاده رضا پهلوی بچه مسلمان هستند چون خیال ندارند در صورت به قدرت رسیدن، اسلام را در ایران مردود اعلام کنند، ایشان قدرت و شدت عمل ندارد چون از احزاب و گرایش های سیاسی گوناگون حمایت کرده اند..ایشان هیبت و جبروت ندارند چون دستور قتل عام مسلمانان را نمیدهند! ایشان خدمتگزار آخوندها هستند چون حتی حاضر شدند اگر سبزها قدم در راه براندازی و تشکیل وپزیسیون در برابر دشمن ایران که همانا جمهوری اسلامیست ، بردارند, از آنها نیز حمایت کنند..ایشان را رضا دیبا میخوانند چون ملکه شهبانو فرح پهلوی، مادر ایران زمین در هیچ کجا اعلام نکردند که مسلمان نیستند!! آیا شاهنشاه فقید اعلام کردند؟؟
در کجای دنیا یک دولت سکولار و دموکراتیک در کشوری حکومت میکند و دینی خاص را در آن کشور ممنوع اعلام کرده؟؟ آیا رییس جمهور آمریکا، قسم خورده کاتولیک نباشد؟ یا ملکه انگلستان؟ یا پادشاه سوئد؟ یا ریس جمهور فرانسه؟؟ یا پادشاه اسپانیا؟؟ یا ..........آیا میتوان دم از سکولاریزم زد و در دین و اندیشه مردم دخالت کرد؟؟ پس معنی آزادی های فردی چیست؟ معنی حقوق بشر چیست؟؟ آیا آنچه شاهزاده رضا پهلوی را به آن محکوم میکنند این است که ایشان خواستار پادشاهی لا مذهبی نیستند؟؟ کدام قشر از ملت ایران خواهان آن است؟؟ آنچه ملت ایران میخواهند این است که اربابان دین بساط خود را از دخالت در دولت و زندگی شخصی مردم جمع کنند و کاسه کوزه خود را در حجره های خویش پهن کنند و دست از جان ملت ایران بردارند..آنچه مردم میخواهند از بین بردن نفوذ و قدرت آنان در اداره مملکت و رضایت دادن به همان روضه خوانی هایشان در مسجد است نه چیز دیگر..مگر ما جنایتکار جنگی هستیم که برویم و همه آخوندان را اعدام کنیم..مگر چون اسلام با شمشیر آمده با شمشیر هم باید برود؟ پس فرق ما ایرانیان متمدن فرهیخته که همه هنری از سر و روی خودمان و تمدنمان میبارد با اعراب بیابانگرد شمشیر بدست ۱۴۰۰ سال پیش در چیست؟؟

به یزدان اگر ما خرد داشتیم..کجا این سر انجام بد داشتیم.......

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.