Thursday, March 15, 2012

خون جگر

شا_آریامهر
 
به مناسبت چهارم ژانویه و در سوگ شاهزاده دلها...

خون جگر

باز دل رنگین شود ...باز دل خونین شود..
...
بازدل پر میکشد.....جام را سر میکشد

باز غم خنجر زند...مرغ دل از آسمان، پر پر زند

سینه از ناله و درد چنگی زند...خون دل باز ساز و آونگی زند

... گر چه این نامردمی را من نباشدم قرار....شاه دل رفت و از و کم ناماند یادگار
See

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.