Thursday, March 15, 2012

..دکتر ؟؟؟؟؟؟؟؟علی شریعتی ؟؟؟؟؟شا_آریامهر
..دکتر ؟؟؟؟؟؟؟؟علی شریعتی ؟؟؟؟؟ لیسا نسیه زبان وادبیات فارسی چطور توانست ظرف دو سال در فرانسه گلاب بروی شما جسارت است رویم به دیوار دکتر بشود ..... اصلا آقا روضه خوان زاده ی یکی از دهات سبزوارکه تا بیست وچند سالگی نمیدانسته که برق چیست !این روستائی اهل مزینان... آنقدر تسلط به زبان وادبیات فرانسه پیدا کرد که بتواند با لوئی ماسینون اتدیشمند بزرگ فرانسوی بر سر نظریات حسین ابن منصور حلاج... بیظاوی مقتول در سال سیصد ونه هجری قمری در بغداد .... به بحث بنشیند ؟ بعد از دو سال اقامت در فرانسه ؟....بعد هم که بدلیل افراط در نوشیدن مشروبات الکلی ومصرف سیگار در بیمارستانی در لندن میمیرد میشود ....معلم شهید !مثل پسر بزرگ خمینی مصطفی که در بغداد به دلیل ابتلاع به بیماری جوع پس از خوردن هشت مرغ درسته ترکدک شد !تبدیل شد به شهید مصطفی خمینی! وبیمارستان میثاقیه که به همت آن ابر مرد بزرگ ، شاهنشاه آریامهر ،ساخته شده بود بنام آن بی ناموس شد !

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.