Saturday, March 17, 2012

شیرهای مسخ شده و.سه شنبه سکوت!


شا_آریامهر ..


.سه شنبه سکوت! هفته سکوت! من فریاد دارم چرا باید سکوت کنم؟ من از این بی عدالتی باید فریاد بزنم. باید داد بکشم باید حنجره مو پاره کنم ...۲ سال سکوت، راهپیمایی سکوت، شمع ، سوت، شب چله چراغانی...این مسخره بازی ها چی؟ بیدار شین ملت!حرف بزنید، بنویسید، داد بزنید..برین بیرون دسته جمعی برقصد، بخونید ولی سکوت نکنید..شعور ملی ما رو به بازی گرفتن ...تو مصر رفتن تو میدون تحریر بادکنک هوا کردن نه؟ یا با دهان چسب زاده رفتن مظلومانه اونجا وایسادن تا بسیجی هو شون کنه یک گلوله هم یادگاری بزاره تو پیشونیشون.. از ما شیر مصنوعی ساختن .. ...بزنین بشکنن این سکوت رو...بیدار کنین اون شیر های مسخ شده درون رو...ما بچه های ایرانیم...ساکت و مسخ نمیمانیم..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.