Friday, March 30, 2012

نوروزتان پیروز

شا -آریامهر..


درود بر همه عاشقان وطن، درود بر دوستان مبارزم که لحضات زیبای زندگیشان را با اندوه وطن و امید به آزادی خاک پاکمان میگذرانند. لحضات درد و رنج و همچنین شادی را در کنار شما گذراندم..و اکنون سالی دیگر را در کنار شما آغاز میکنم..سالی که با تمام امید و آرزو و آتش سیری ناپذیر مان برای رهایی، میخواهیم که سال پیروزیمان باشد. که آخرین سال دوری از وطن باشد، که سال سرافرازی و سربلندی دوباره ایرانمان باشد.که س...ال بازگشت شکوه و تمدن دیرین مان باشد..و این تنها در سایه ادامه تلاش ها و ایستادگی بیش از پیش ما میسر میشود..پس قدمهایتان استوار، فریادتان بلند و عزمتان راسخ و نوروزتان پیروز باد..پاینده ایران، سرفراز باد پرچم زیبای شیرو خورشید، جاوید خاندان جلیل پهلوی و تمام خادمین بر حق ایران..
و ما همچون آن نخل دردانه ایم ...........که در خاک بیگانه افتادیم
به امید دیدن یکا یک شما سروران در خاک پاک ایران

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.