Saturday, March 17, 2012

ویکی پدیا

شا_آریامهر
 
دیگر نمیدانم از چه چیز و چه کس اظهار تنفر و رنجش کنم...تا به حال به ویکی پدیا سر زدید تا بیوگرافی محمد رضا شاه پهلوی را بخوانید؟ داستانی بس مغرضانه و با تعمد در جهت کوبیدن و نیش زدن به ایشان...نفرات انگیز این است که به عنوان یک رسانه آزاد! در همه جا از ایشان با نام محمد رضا!!! یاد میکند! حال به صفحه ناصردین شاه یا مظفردین شاه بروید...همه جا وصله شاه از این آقایان آویزان است...آیا تا به ح...ال کسی شنیده است که مظفردین شاه را مثلا مظفر یا مظفر خان بخوانند؟ یا ناصردین شاه را ناصر بخوانند؟ تازه شاه هم کافی نیست حتما مینویسند مظفریدین شاه قاجار. هیچکدام از ما دل خوشی از این طایفه که سرزمین پهناور ما را بر باد دادند و ایرانی هم نبودند نداریم ولی آنان را چگونه مینامیم؟ جز با ادب و تربیت خانوادگی خودمان؟
در اساس نام ویکی پدیا میخوانیم: According to the rules on the English Wikipedia, each entry in Wikipedia to be worthy of inclusion must be about a topic that is encyclopedic and is not a dictionary entry or dictionary-likeA topic should also meet Wikipedia's standards of "notability" which usually means that it must have received significant coverage in reliable secondary sources such as mainstream media or major academic journals that are independent .
حال در مقولهNotability
چه چیزی قابل ذکر تر از عنوان شاه برای یک شاه است؟؟ ..مخالفین خاندان پهلوی که به شدت با این دوران پر افتخار پهلوی ضدیت و پدر کشتگی دارند چطور؟ آنها هم همینطور، با کمال احترام و با لفظ شاه قاجار از آنها یاد میکنند...حال بروید در صفحه مصدق! آنچنان دکتر دکتر را به ا و بستند که به جزو بخشی از نام این شازده قاجار که در تمامی مدت زندگی سیاسی به خوبی به اربابش انگلیس خدمات کرد، در آمده! یا شریعتی روان پرش که معلوم نیست چطور یک لیسانسه ادبیات با یک سال فرانسه رفتن دکتر شد؟ باری به هر جهت ، ویکی پدیا و بقیه چه بخواهند و چه نخواهند ، محمد رضا شاه پهلوی شاهنشاه ایران بوده و خواهد بود..ولی برای این دایره المعارف دلیل کافی باید این باشد که فرزند رضا شاه بزرگ شاه وقت بوده و به سلطنت نشسته و تا روزی که پای بر خاک ایران داشته، شاه ایران بوده...و بی احترامی به ایشان نه تنها چیزی را عوض نمیکند بلکه توهینی به شخصیت مغرض خود این رسانه به شمار می اید که در زمان آزادی ایران باید در برابر این ملت جوابگو باشد..و وطن فروشان و بی وطنان هم که به شدت از تاریخ،فرهنگ و تمدن ایران باستان متنفر هستند«جهان وطن» بوده و «نا کجا آباد» برای مردم می خواهند، تکلیفشان روشن است..
.که هر کس به تاریخ خود احترام نگذرد به خویشتن خویش بی حرمتی کرده است و بس.. به قول زنده یاد احمد کسروی: آنان که تاریخ و فرهنگ خود را از دست داده اند، مردم بدبختی هستند، بدبخت تر از آنها کسانی هستند که در باز یافتن تاریخ و فرهنگ از دست رفته خود تلاش نمی کنند، اما بدبخت ترین مردم کسانی هستند که تاریخ و فرهنگ خود را به ریش خند می گیرند

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.