Thursday, March 15, 2012

نخستین سنگ بنای دانشگاه ایران را بدست رضا شاه بزرگ

شا_آریامهر

 پانزدهم بهمن ماه سال۱۳۱۳:رضا شاه بزرگ نخستین سنگ بنای دانشگاه ایران را بدست خود بنیاد نهاد گفت :

مملکتی که دارای معارفی باستانی بوده باید امروز دارای دانشگاهی باشد که در خور شان آن است و ایجاد دانشگاه بصورت امروز کاری است که باید دولتهای پیش از ما خیلی قبل از این ها شروع کرده باشند و ما حالا انرا تکمیل کنیم نه اینکه تازه از پایه بنای آنرا درست کنیم .

بهر حال کازی است که از امروز شروع شده است و خیلی هم دیر است و باید با جدیت هرچه زودتر درست بشود . انجام بگیرد. ما بدانشگاه خیلی احتیاج داریم اگر دانشگاه و مدارس عالیه خوب داشتیم چه احتیاج داشتیم که فرزندان خود را باروپا بفرستیم. .

کوشش کنید تا این دانشگاه زودتر تکمیل بشود...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.