Thursday, March 15, 2012

عشق مادر به فرزند

حال که صحبت از عشق شد به فکرم رسید عکسی را که در دوران تسونامی ژاپن به اشتراک گذشته بودم را دوباره منتشر کنم..در تسونامی ژاپن، بعد از حفر یکی از بناهای تخریب شده، با پیکر بی جان زنی مواجه می شوند که به طرزی عجیب خم شده...از حالت بدان این زن که به حالت خمیده خشک شده بود حدس میزنند که در حال حمایت از چیزی بوده ، زیر بدن او کودک ۳ ماهه اش را زنده پیدا می کنند...مادر با این خم شدن خود از ریختن آو...ر بر بدن نوزاد جلو گیری کرده بود..در زمان رسیدن تیم امداد، کودک هنوز با آرامش کامل در خواب بود.....در دست مادر، تلفن همراه شکسته ای پیدا میکنند که بر صفحه آن پیغامی به این مضمون نوشته شده بود: اگر زنده ماندی باید بدانی چقدر دوستت داشتم....تلفن در بین تیم امداد دست به دست گشت و هر کس پیام را میخواند سیل اشکش سرازیر میشد...این است عشق مادر به فرزند ...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.