Thursday, March 15, 2012

دکتر هوشنگ نهاوندی رئیس دانشگاه های تهران ودانشگاه پهلوی شیراز

دکتر هوشنگ نهاوندی رئیس
دانشگاه های تهران ودانشگاه پهلوی شیراز بود. وی انواع مشاغل وزارتی و همچنین سمت منشی مخصوص علیا حضرت شهبانو فرح پهلوی را به عهده دشت. وی یکی از شاهدان عینی آنچه در ایران میگذشت و آنچه انگلستان و ایالات متحده امریکا با کمک هم و به نام حقوق بشر ، بر سر پادشاه ایران و ملت ان آوردند ، بود. نخستین کتاب ایشان در این باره،" شمارش معکوس کشنده آخرین شاه ایران، وطن پرستی که م...ورد خیانت دنیای آزاد واقع شد، و کشوری که تنها گناه ان پیشرفت بود"، نام دارد کتاب دوم ایشان نیز در همین مقوله، بنام" تصادم بلند پروازی ها " کتابی بسیار جالب و خواندنیست

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.