Friday, March 30, 2012

به ایران بیاندیشیم..همه به ایران بیاندیشیم..

شا-آریامهر ...
 
عده ای در قالب طرفداران پادشاهی، خنجر های دو دم خود را تیز کرده در کناری نشسته و تنها شغلی که برگزیده اند، ناسزاگویی و هتک حرمت از شاهزاده رضا پهلویست..انان منتظرند تا عکسی لینکی از شاهزاده ببینند تا از همه طرف حمله کنند و تفکر والا و سکولار ایشان را مورد عتاب و حمله و رگبار دشنام های خویش قرار دهند..گویی کینه ها در سینه بارورتر میشود و نوک پیکان ها تیز تر و زبانها سمی تر..چرا؟ چه چی...زی اینان را به اینگونه فرافکنی ها وامیدارد؟ آیا منش شاهزاده از روز نخست تاکنون تغییری یافته؟ ابدا ..آنچه تغییر کرده سنگینی کفه ترازوست که روز به روز بدلیل منش والا و بینش فرا حزبی و فرا شخصی ایشان است..جای بسی شرم و تفکر است که در روزهای اخیر آنانکه از شاهزاده دفاع میکنند، کسانی هستند که با سامانه پادشاهی مخالف ولی شیفته اندیشه دموکرات و والای ایشان است...گاه این آنها هستند که به من طرفدار پادشاهی تذکر میدهند از شاهزاده یاد بگیرید!!..هموطنی که در قالب دفاع از شاهنشاه فقید دشنه بر قلب فرزند او و تنها وارث تاج و تخت پادشاهی میزنی ،تیشه تو نه به قلب یک فرد آرام و خوشقلب و دموکرات بلکه بر پای های تخت پادشاهی میخورد و آن را متزلزل میکند..هموطن، تویی که بهانه بدست کسانی میدهی که سلطنت طلبان را کسانی میدانند که ۳۳ سال با هم جنگیدند و به هیچ جا نرسیدند..هم وطن از زیر شنل پادشاه فقید بیرون بیا و رسما شنل پادشاهی خود را بر دوش بیانداز که جویای آنی..بسی ساده اندیشی و خیالپروارانه است اگر بیاندیشی در ایران امروز پادشاهی بدون فرزند شاه فقید عملی خواهد بود..بهر صورت که بیاندیشی امروز روز دشمنی و رزرو کرسی ریاست نیست..امروز هر ایرانی با هر گرایش سیاسی و با هر دین و مسلک و رنگ پوستی باید برای آزادی میهن تلاش کند نه برای جنگ با خودی..به ایران بیاندیشیم..همه به ایران بیاندیشیم..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.