Saturday, March 17, 2012

رضا شاه کبیر و دستور فوری ساخت آرامگاه کریم خان زند

شا_آریامهر

  هفدهم مهرماه سال۱۳۰۴: رضا شاه در این روز که اولین فرصت بعد از رسیدن تاج وتخت ایران بود دستور داد که استخوان سر بریده شده شاه زند و استوانهای پادشاه بزرگ ایران نادر شاه افشار را با احترام وتشریفات خواصی از زیر پله ها کاخ گلستان بیرون آورده و در زاویه مقدسه بخاک بسپارد. این استخوانها در طول مدت یکصد وپنچاه سه سال سلطنت سلسله قاجاریه هر روزه لگد مان این افراد میشد.

در همان روز بازماندگان کریمخان از شیراز به تهران آمده و درهنگام بیرون آوردن سر کریمخان شمشیر کریمخان که تا آنزمان در اختیار باقی مانده خاندان زند بود با عریضه ای تقدیم رضا شاه میکنند.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.