Friday, March 30, 2012

..امروز روز کینه ورزی و فرافکنی نیست...

شا آریامهر....
.شاهزاده رضا پهلوی بعنوان یک ایرانی و یک فرد آزاد، میتواند به هر دینی میخواهند معتقد باشند و در مورد اشخاص به هر گونه که میخواهند بیاندیشند و هیچ کسی در هیچ کجای دنیا نمیتواند آزادی اندیشه ایشان یا آزادی اندیشه، دینی، قومی هر ایرانی را زیر سوال ببرید..کاوش در اندیشه افراد تکلیف و وظیفه امروز ما نیست. وظیفه ما بررسی عملکرد شفاف و خالی هر گونه ابهام ایشان است..هر کسی با هر دست آویز و ...با هرگونه نق زدن های سیاسی، سد راه شکل گرفتن یک اپوزیسیون واحد در برابریک دشمن واحد که چیزی جز جمهوری اسلامی نیست، شود به کشورو پادشاه فقید خیانتی غیر قابل چشمپوشی کرده..هموطنان.. بگذارید خانه ای را که در دست دشمن است آزاد نمائیم و کینه های خود را در قلب خود و برای روزیکه بتوانید بکار ببرید حفظ کنید ..امروز روز کینه ورزی و فرافکنی نیست...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.