Saturday, March 17, 2012

شهر فرنگ....


شا_آریامهر ..
.چندی پیش به هنگام خواندن کامنت های دوستان با کامنتی مواجه شدم که خطاب به زنان مسلمان میگفت: بزایید گاوان شیرده تا میتوانید در بیمارستان های امریکا و انگلیس بزایید باشد روزیکه تعداد زیاد شما گریبانگیرشان شود وهمان را که کاشتند، درو کنند. در ان لحظه موفق به پاسخ دادن نشدم و بعد هم کامنت مزبور را گم کردم..در نتیجه اقدام به نوشتن این مطلب نمودم.
. دوست عزیز و گرامی، زم...انیکه دوشس های انگلیسی و اربابان یهودی شان به همراه فرقه ایلومینتی و فراماسونری، با کمک نوکر دست نشانده بی خاصیت و نمایشیشان امریکا، اسلام را میساختند، یقینا از خاصیت زایش ان هم مطلع بودند..منظور اینکه زمانیکه این گروه جنایتکار و زالو، نقشه جهان را در پیش رو میگذراند و برای تغییر و تحولات و تغییر مرزها و و و طراحی میکنند، نه تنها سلاحهای کشتار جسمانی چون شیمایی و اتمی و میکروبی میسازند، بلکه به ساختن سلاح های کشتار مغزی هم مشغول میگردند
هنگامیکه اسلام و کمونیزم یعنی ۲ ویروس مغز کش ناشی از یک آلودگی ، یا به عبارتی ۲ برادر ناتنی زاده شده از یک مادر، را ساختند و نقشه کشیدند کدام ویروس به کدام منطقه برود، به انواع زیرو بم و احتمالات ممکن هم به اندازه کافی اندیشیده اند..اینها کمونیزم را ساختند و به شوروی فرستادند وقتی دیگر بلای جانشان میشد، شوروی را از هم متلاشی کردند..سلاح اتمی به ایران فروختند ولی نزدیک به میوه دادن که برسد، ریشه و بنیانش را بر هوا خواهند فرستاد..با پوزش از جناب گاو که هم بی آزار است هم به ما گوشت میدهد و هم شیر، دستگاه های زایش مسلمانان هم (زنان)که در حد کافی تولید مثل کنند و به حد تعرفه برسند، به طریقی نسلشان را منقرض خواهند کرد..تازه اینها به این سیستم ها هم اکتفا نمیکنند و تعداد بیشماری سوپاپ های اطمینان هم در نظر میگیرند..در نمونه کشور ما سوپاپ های اطمینانشان مصدق و حزب توده و بود..که اگر خدای ناخواسته، در تاریخ آن کشور بر فرض محال یک آریو برزن یا کوروش پیدا شود ، که از دست قضا سرشان آمد ویک ابر مرد از کوه های الشت ظهور کردنو بهمراه پسر رشید و خلفش توانستند سکان این کشتی شکسته را به مدت ۵۷ سال به دست بگیرند و خلاف جریان آب شنا کنند ، این سوپاپ های اطمینان مصدقی و توده ای هرگز اجازه اتحاد و منسجم شدن این ملت را ندهند و آنان را دائم مثل سگ و گربه به جان هم بیاندازند تا منافع اربابان ذکر شده در بالا، در خطر قرار نگیرد..زمانیکه این ۲ مرد بر خلاف انتظار آنان ساختند و ساختند، اربابان بازی شطرنج را جلوی خود گذاشتند و طبق معمول در آخرین لحظه با یک حرکت کیش-مات، که بدون این سوپاپ های اطمینان ممکن نبود، نتیجه را به نفع خود تغییر دادند..جهان خواران که عملکرد شاهنشا ه را مطابق نقشه های خود نمیدیدند، در ظاهر خود را موافق و در خفا نقشه نابودی اش را میکشیدند...در حالیکه او سلاح میخرید و به ساخت و آبادانی مشغول بود،آنها نقشه بر اندازی و در اختیار قرار دادن سلاح ها جانشینان دست نشانده را میکشیدند تا بر روی هم سلاح بکشند و باز محتاج خرید شوند.. آنان هم در این بین به نفت و گازشان و و و و رسیدند
بنابر این، تصور برتری جمیعت مسلمانان، تصوری خام و بی پایه است..سازنده ویروس های یاد شده، کوچکترین قوانین احتمالات را هم مد نظر قرار داده اند ..هدف هیچکدام از چیز هایی که به نظر میرسد نیست.
شهر شهر شهر فرنگ است..شهر از همه رنگ است ولی در لحظه و ثانیه مقرر، شهر اگر چه شلوغ است، آب و جارویی اساسی خواهد شد و بعد دوباره به خماری فرو خواهد رفت...و تنها عاملی که طرح های جهان خواران را نقش بر آن خواهد کرد، اتحاد ایران است..پاینده ایران ......

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.