Thursday, March 15, 2012

۲۶ دی ماه ، سالگرد خروج شاهنشاه از ایران است...

شا_ آریامهر ..

 ۲۶ دی ماه ، سالگرد خروج شاهنشاه از ایران است...لکه ننگی در تاریخ ایران...مهری از نمک نشناشی بر پیشانی ما ایرانیان....وه چه بار سنگینی که زیر ان خم شدیم......بدرود پدر...بدرود که با رفتنت اعتبار و آبرو و حیثیت ما هم بر باد رفت...ننگ بر من که چشمانت را اشکبار کردم...ننگ بر من که پاداش ۳۷ سال زحمات و خدمات بی دریغت را چنین ادا کردم...نگاه تو همیشه بر پشت سر و نگران ایران بود...امروز چشم براه و آرزومند یک بار دیگر حضور وجود پر مهرتیم ولی افسوس ...صد افسوس....جز چشمان اشک بارم و امید به فردای ایرانی که آرزو داشتی چیزی در خانه ام ندارم..خانه من..خانه تو پدر...خانه ما خاک ایران....پدر ما را ببخش....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.