Thursday, March 15, 2012

شرم دارم پیر دلیر

شا_آریامهر

  شرم دارم از تو پیر کهن
شرم دارم از دستان لرزانت
شرم دارم از پوست نحیفت
شرم دارم که جای ان سنگی که بدست داری
و بر سر نامردان میکوبی
در خانه نشسته ام و به قر و اطوارهای دلقک های دون مغز مینگرم..
شرم دارم پیر دلیر

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.