Thursday, March 15, 2012

نسل سوخته تقاضای غرامت میکند!!!

 شا_آریامهر
 
خطاب به محمد حسن قدیری
نسل جوان امروز از نسلی که باعث و بانی خودکشی دست جمعی ۵۷ بودند و هستی و زندگی ما را به تاراج بردند و به نابودی کشاندند ، تقاضای غرامت میکند....

ما نسل جوان ایرانی از بانیان شورش ۵۷، که پادشاه ما را از کشور بیرون کردند و با رفتن او، صلح، آرامش، قدرت جهانی، پرستیژ اجتماعی ، دوستی و محبت، آزادی زن، بزرگداشت روح خانواده، امنیت ب...ین المللی از ما رخت پر کشید، تقاضای غرامت میکنیم

ما نسل سوخته از بانیان قادسیه دوم در سال ۵۷، که با بورسیه دولت مجانی برای تحصیل به خارج میرفتند، برای به هدر رفتن روح جوانی، استعداد ، انرژی خلاق، که میتوانست در بستر رژیمی ایران ساز چون پهلوی، تحقق پیدا کند و
اندیشمندان و دانشمندان بزرگی را پرورش دهد ولی در عوض از ما جوانانی معتاد، اندوهگین و بی هدف ساخت که از داشتن کوچکترین وسایل ساده ارتباط جمعی محرومند
و اراجیف ملایان بر آنان حکومت میکند، تقاضای پرداخت غرامت میکنیم

ما نسل سوخته از کسانیکه که تغذیه رایگان میخوردند و ابر مرد تاریخ ما، محمد رضا شاه پهلوی را از ایران بیرون کردند و خفت و خواری :ایرانی=تروریست بودن را برای ما به جان خریدند,از نداشتن آبرو در ۴ گوشه جهان، شکایات و تقاضای پرداخت غرامت میکنیم،
ما نسل سوخته بخاطراینکه زندگیمان گذشت و هیچ از ان نفهمیدیم بابت ۳۳ سال زندگی سوخته تقاضای پرداخت غرامت میکنیم

۳۳سال زندگی کسی که جرمی مرتکب نشده ولی در پشت سلول های زندان در بند است چقدر ارزش

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.