Thursday, March 15, 2012

خدمات ِ شايان ِ رضا شاه ِ بزرگ

شا_آریامهر برگرفته از وبلاگ مبارزین ایران
از جمله خدمات ِ شايان ِ رضا شاه ِ بزرگ که در زمانه ای بس خطرناک و بس بیمار گونه از همه نظر و بدون سرمایه کافی خزانه مملکتی به انجام رسيد :
- تشکيل ِ ارتش ِ نوین ایران در هنگامی که وزير ِ جنگ بودند و ايجاد ِ نظم در نيروهای نظامی و اجرای قانون نظام وظیفه و همچنين ايجاد ِ نیروی دریایی در خلیج فارس و دریای خزر و برپا کردن نیروی هوایی ایران ؛

- سرکوب و دست...گيری ِ سرکشان و یاغیان در سراسر ِ ايران، همچون کاشان، غائله جنگل و خراسان و تحکیم قدرت حکومت مرکزی در آذر بایجان و مازندران و ايجاد ِ آرامش و امنيت در ميهن ؛

- سرکوب ِ شيخ خزئل، يکی از مزدوران ِ انگليس در خوزستان که قصد در تجزيهء اين بخش از ميهن را به ياری ِ انگليسها برای چپاول ِ نفت ِ ايران داشت ؛

- بنیانگزاری دادگستری به جای محاکم شرع و سپردن محاکم به قضات حقوقدان ایرانی ؛
- منحل ساختن ِ قرارداد ِ کاپيتولاسيون ؛

- اصلاحات ِ اداری و وزارتخانه ها و برپایی اداره ثبت اسناد کشور و همچنين ادارهء سجلات و احوال؛

- يکسال و نيم پس از تاجگزاری، در 23 مهر ماه ( 2486) 1306 ، اقدام به آغاز ِ احداث راه آهن سراسری ایران از تهران نمود و همزمان از خرمشهر نيز، اينکار آغاز گرديد و برخلاف ِ چپاولهای قاجار، رضا شاه ِ بزرگ، اين اقدام را بدون ِ استفاده از سرمایه های ملی همچون نفت و گاز و زغال سنگ آغاز نمود و هزينهء اين پروژهء بزرگ را با فروش نیشکر خوزستان تهيه کرد ؛

- اهميت به تاريخ، فرهنگ و آثار ِ باستانی و هويت ِ ملی و فرمان ِ ترميم ِ تخت ِ جمشيد و دهها آثار ِ باستانی ِ ديگر ، از جمله فرمان ساختن ِ آرامگاهی باشکوه برای فردوسی بزرگ و حکیم عمر خیام نیشابوری فیلسوف بزرگ مشرق زمین و عطار و .... ؛

- پایه گذاری ِ يک سيستم ِ آموزشی ِ نوین بجای مکتبخانه و برپا کردن آموزشگاه های نوین در ایران و ساختن و برپایی دانشگاه ها و کارگزاردن نخستین سنگ بنای دانشگاه تهران در سال ( 2492) 1312 و راه اندازی آن یکسال پس از این تاریخ و همچنين اعزام صدها دانشجوی ایرانی به خارج از کشور برای آموختن دانش روز جهانی و سپس اجرای آنان در ایران؛

- تاسیس موزه جواهرات ملی ایران ؛

- واقعهء تاريخی ِ 17 ديماه و دفع ِ حجاب زنان و برخورداری ِ برابر از حقوق انسانی ، مدنی و آموزشی ِ برابر با مردان ؛

- تاسیس وزارت بهداری در سال ( 2485) 1305 و مبارزه ی پیگیر و بی امان برای ریشه کنی مالاریا ، آبله ، تراخم ، کچلی و بیماری های عفونی و ساختن ِ بيمارستانها در مراکز استانها، از جمله گشایش بیمارستانهای بزرگی مانند بیمارستان هزار تختخوابی پهلوی تهران و تاسیس سازمانهای نیکوکاری مانند شیر و خورشید سرخ ، بنگاه حمایت مادران و کودکان ؛

- پایه گذاری فرهنگستان برای جایگزینی واژگان فارسی به جای لغات عربی ؛

- تلاش بسیار برای استقلال اقتصادی و سیاسی کشور و اخراج مستشاران نظامی و اقتصادی انگلستان و لغو قراردادهای ننگین نفتی با انگستان و نجات کشور از ورشکستگی و سقوط اقتصادی ِ دورهء ننگین قاجار و نوسازی نظام مالی کشور و تأسيس ِ بانک ملی درسال ِ ( 2486) 1306 و الغای امتیاز نشر اسکناس توسط بانکهای خارجی و اختصاص آن به بانک ملی و کوتاه کردن دست بانکهای انگلیس از اموال ِ دولت و ملت و همچنين تأسیس بانک کشاورزی و تأسیس بانک رهنی برای گسترش خانه سازی در کشور و نيز تدوین ِ تعرفه گمرکی و واریز در آمدهای آن به حساب دولت ؛
- برپایی کارخانه برق و همچنين کارخانه های قند سازی و پارچه بافی در ایران و تاسیس و راه اندازی کارخانجات دخانیات ایران ؛

- فرمان ِ جاده سازی و ساختن ِ تونلهای فراوان در ايران ؛ و ..............

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.