Thursday, March 15, 2012

القاب جدید ما و پروژه ساندیس!.....


شا_آریامهر
جدیدا طیف طرفداران پادشاهی پارلمانی با القاب کلیشه ای جدیدی خوانده میشوند..مثل اینکه روش نامیدن و برخورد با ما نیز از یک آیین نامه پیروی میکند که بند به بند و با تقویم زمانی مشخص و از پیش تعیین شده، به مرحله اجرا در میاید!
به موازات شدید شدن حمله های جناح های سبز اللهی و کمونیست و مصدقی که در حال حاضر همگی به رنگ سبز در امدند ، به طیف طرفداران پادشا...هی پارلمانی، روش نامیدن ما هم قراردادی شده. مدتیست با ۲ واژه ساند یس خور سلطنتی و سلطنت طلبان دیکتاتور، نامیده میشویم. نکته این است که این افراد، چه به عمد و چه سهوا حتی تفاوت یک سلطنت طلب را با طرفدار پادشاهی پارلمانی به سبک اروپا نمیدانندکه حتی قصد آموزش آن را هم ندارم و زحمت بکشند بروند تحقیق کنند که نادانی و فقدان آگاهیشان برملا نشود.
ولی در مورد سا ندیس خوری...دوستان خوب است که ما مخالفان رژیم این واژه را اختراع کردیم تا استفاده ای داشته باشد ولی آنجا که ما استفاده میکردیم، بر پایه حقیقت استناد میکردیم. یعنی واقعا سا ندیسی وجود داشت و این ساندیس، تعبیری بود کمدی، از حقوق ها، خانه ها، زمین ها، اقامت ها و ویزا های پولکی،اضافه حقوق ها، ترفیع ها ، مرخصی ها و یا حتی ساندیس های واقعی بود که طرفداران رژیم به تناسب شرکت و مقام خود در راهپیمایی ها، سرکوب ها، شکنجه ها، کشتار ها، اختلاس های ملی، دزدی ها، ترافیک انواع معاملات و کالاهای به ظاهر غیر قانونی، قاچاق و خلاف های حکومتی گوناگون دریافت میکنند و می کردند....
خوب حالا آقایان سبز اللهی، بفرمایید ببینم ساندیس های ما کجا بوده؟ آن کتک ها و شکنجه ها و شبانه به خانه هایمان ریختن ها و مصادره اموال و ممنوعیت های شغلی، تجاوز ها،......را آن ساندیس خوران روی چه اشخاصی پیاده می کردند؟؟؟ آیا زمانیکه در خیابان راه میرفتیم و به کمترین بهانه ای متوقف میشدیم و سر از وزرا و بعد هم ناکجا اباد در می آوردیم و هزار بلا بر سرمان می آمد ساندیس خوردیم یا وقتی شبانه به خانه هایمان می ریختند؟ آیا وقتی در پله های دادگاه های مختلف بالا پایین میرفتیم ساندیس خوردیم یا در زمان جنگ؟ آیا به مناسبت آوارگی از وطن و از دست دادن خانه و کاشانه و ثروت و خانواده و هر چه داشتیم ساندیس خوردیم یا وقتی مجبور بودیم برای بیگانگان کار و بیگاری کنیم؟ آیا در اردوگاهان پناهندگی شبانه روز ساندیس خوردیم یا وقتی مجبور شدیم در رستوران ها ظرف شویی کنیم؟؟ وقتی عزیزانمان را اعدام میکردند چقدر ساندیس خوردیم ؟؟ کجا هستند این ساندیس ها آقایون سبز؟؟ نکند الان که از شاهزاده حمایت میکنیم ساندیس میخوریم؟؟ باید کسی این ساندیس هارا پخش کند؟ که میکند شاهزاده؟؟ از کجا؟؟ ایشان اگر بتوانند کلاه خودشان را هم دودستی بگیرند که هر روز برایشان یک مدل آش دشمنی درست میشود هم خودش خیلی مهم است به ساندیس پخش کردن نمیرسد...یا شاید دارند ساندیس هارا پیش فروش میکنند؟؟ کی و از کجا و با چه حسابی؟؟ مگر میدانند که ایران را نجات خواهند داد؟؟ یا نکند شما میدانید و ایمان دارید و برای همین نگرانید؟؟؟؟
واژه دیگر که مرا جدا به حیرت وا می دارد واژه دیکتاتور است!!!! کسانیکه یک عمر ، حال چه کمونیست باشند چه مصدقی چه حزب اللهی و چه سبز اللهی امروز، برای دفا ع از عقیده کمونیستی یا توده ای یا هر چیز دیگر خودشان فحاشی کردند و به کتک کاری سیاسی پرداختند و نفرین ها و دشنام های خانواده ای دادند و اگر حزب اللهی بوده اند، که زندان کرده اند، شکنجه داده اند، کشتند، اعدام کردند، از دانشگاه اخراج کردند و و و . اگر کمونیست و مصدقی و توده ای بوده اند که همه جور ناسزا گفته اند و حتی از ورود پرچم ۳ رنگ شیرو خورشید ایران به جمعشان جلو گیری کرده اند و اگر در مورد کیانوری مسلمان شده یا احسان طبری یا مصدق حرف زدیم، خونشان به جوش آماده و رگهای گردنشان بیرون زد و مشت هایشان گره شد و طومار طومار توهین نوشته اند ، حال ما دیکتاتور شدیم که از نظام حکومتی که می خواهیم و از شخصیتی که برازنده میدانیم دفاع میکنیم، آنهم همیشه با اسناد و مدارک تاریخی و در نهایت ادب ، دیکتاتور شده یم؟؟
تجربه شخصی خود من همیشه این بوده که من مودبانه و با سند ولی تیز و برنده حرف میزنم و آنها فحاشی میکنند و هر چه مدرک میخواهی یا نمیدهند یا میروند نوشته های خودشان و رییس شان را می آورند یعنی همان قضیه به روباهه میگویند شاهدت کو میگوید دمم است ولی در تمامی این مراحل لحظه ای از فحش دادن دریغ نمیکنند تا حد اقل در وقت و انرژی خودشان صرف جویی کرده باشند... و آخر سر که کم می آورند ما دیکتاتور می شویم و آقایان دموکرات...

آقایان اگر شما دموکراسی میدانستید چیست که آن بلا ی خانمان سوز را بر سر ما نمی آوردید و حال که آوردید لاقل میگفتید ملت ایران ما اشتباه کردیم، حماقت کردیم ما را ببخشید، نه اینکه دست از آستین در آورید و به عملیات انتحاری دست بزنید..دیدید که متحد شدن شما خائنین با خمینی چه به روز ما آورد لاقل بگویید اشتباه کردیم که اتحاد ننگین تودی+ کمونیست+مجاهد+جبهه ملی = مخالفین شاه فقید=همدستان خمینی= عاملین قادسیه دوم را مردود بشناسید و هر دم رنگ عوض نکنید..بگویید که ما با تنگ نظری و کینه های بچه گانه و روی هم ریختن های پشت پرده پایه این شورش ننگین ۵۷ را ریختیم و به جای ادامه تفرقه افکنی به فکر آبادانی و دوباره ساختن ایران باشید آخر شما را چه میشود؟
آیا کلمه ای بنام ایران برای شما اینقدر بی معنی است که حال بجای آزادی آن مینشینید و میگویید شاهزاده رضا پهلوی برای اداره ایران صلاحیت ندارد چون دانش سیاسی آن را ندارد و تمام عمر خود را در خارج از ایران گذرانده است؟؟؟ آخر کینه و نامردی تا چه حد؟؟ مگر تحصیلات ایشان علوم سیاسی نیست؟؟ مگردیوانگانی که امروز حکومت را در دست دارند در داخل ایران نبودند و ایران را به نابودی کشاندند؟؟ شما از جان این ملت چه میخواهید که امروز که در خارج از ایرانید و همه سبز الهی شدید و ساندیس ها برایتان به خارج فرستاده میشود و همه چیزتان را به رنگ سبز در می آورد؟ از جان ما چه میخواهید که حاضریید مادر و خواهر خود را هم بفروشید ولی پهلوی بر نگردد؟؟؟ چرا ۵۸ سال آبادانی ایران را انکار میکنید؟؟ تا امروز که ننگ ابدی را بر خود خریدید..آیا برای فرزندانتان و فرزندان آنها هم میراثتا ن همین ننگ است؟؟؟ مگر این ساندیس ها در داخل خود چه دارند که ارزشمند تراز خاک ایرانند؟؟؟
دوستان سبز اللهی؛ گاو بودن يعني به كسي كه ميخواد سلاخيت كند شير بدهي!! وقت بیدار شدن است که ملت امروز ملت ۳۳ سال پیش نیست و شیر دادن ها تمام شد و پستان ها خشکید..ما باید دیوانه باشیم که ابسیونهای احتمالی خود برای اینده میهنمان را فدای گرایشات و یا امیال سیاسی کنیم..ما برای حرف خواننده توده ای داریوش خودتان که میگوید ؛بچه ها این سرزمین نازنین دشمن بسیار دارد در کمین ...داغ دارد هم به دل هم بر جبین بوده است نامش از قدیم ایران زمین ...یادگار پاک قوم آریاست بچه ها از هر گروه و هر نژاد دست در دست هم باید بداد ...فارغ از هر زنده باد و هر مرده باد سر به راه مملکت باید نهاد ......ارزش قایلیم ..ولی شما خودتان خیر.....بس کنید و از از پوسته خود به در آیید و چهره بنمایید
شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفت: شیخا هر آنچه گویی هستم
آیا تو چنان که می نمایی هستی؟؟؟
2 jan/2012

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.