Thursday, March 15, 2012

زنده و جاوید اعلیحضرت رضا شاه دوم امید آینده ایرانیان

اندیشه های بزرگ همیشه با مخالفت شدید و خشونت بارِ اندیشه های مردم عادی روبرو بوده اند

زنده و جاوید اعلیحضرت رضا شاه دوم امید آینده ایرانیان

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.