Saturday, March 17, 2012

قطع دست تیمسار رحیمی، نخستین کارنامه انقلابی ابراهیم یزدی..

.شا_آریامهر
 
او در آمریکا و اروپا، همراه علی شریعتی، صادق قطب‌زاده و مصطفی چمران به ایجاد نهضت آزادی ایران در خارج از کشور، فعالیت در کنفدراسیون دانشجویان ایرانی که بعدها به تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان منجر شد و ماهنامۀ «پیام مجاهد» به سر دبیری خود او !! مشغول بود. شروع حکمرانی ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی, متعهد درجه یک جبهه ملی مصدق الهی ها ...این ب...ود قطع دست در همان روزهای اول انقلاب...حال به مظلوم نمایی افتاده و میگوید ما نمیدانستیم خمینی اینطوری بود! تو که قطع دست میکردی چه چیزی کمتر از خمینی داشتی ؟؟ وی از اول شورش ۵۷ در اعدام ها دست داشت و با بی ادبی و گستاخی هر چه تمامتر از افسران شجاع ، بازجویی میکرد که در ویدئو های به جا مانده هویداست...
.وی در هنگام اعدام تيمسار رحيمی از وی خواست بگويد مرگ برشاه، تيمسار رحيمی از گفتن اين عبارت خودداري كرد و به جای ان سلام نظامی داد و گفت جاوید شاه ...ابراهیم یزدی به وی فحش خواهر و مادر داد و تیمسار به قصد نواختن سیلی به گوش یزدی، به طرفش حمله ور شد که او را گرفتند..یزدی کینه جوی وحشی، دستور داد همان دست تیمسار که با آن سلام نظامی داد و سیلی زد را ، قطع کنند.. تا تيمسار زجركش شود و بعد ا و را تیر باران کردند..در این عکس شما دست راست تیمسار را میبینید که بریده شده است...آقای نوری زاده که در پشت بام مدرسه علوی ایستاده بودید و شاهد همه چیز بودید ...به خاطر می آورید بله ؟؟؟

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.