Thursday, March 15, 2012

ساختن راه آهن سراسری ایران


شا_آریامهر
 
بیست وسوم آذر ماه ۱۳۰۶:بعد از ظهر روز یکشنبه بود ، و باد موسمی سردی میوزید که بیست و یک تیر توپ فضای تهران را پرکرد . در این حال بود که وزیر فوائد عامه در چند کیلومتری دروازه گمرک تهران که بیابان وسیعی بود در آن بیابانهای جنوب تهران محل کنونی ایستگاه راه تهران کلنگ نقره ای کوچکی را تقدیم شاهنشاه رضاشاه پهلوی کرد و شاهنشاه اولین اثر بزرگ آبادانی این کشور را بزمین زدندوو بدین ترتیب ساختن راه آهن سراسری ایران آغاز گردید

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.