Saturday, April 14, 2012

به ایرانی بیاندیشیم که نیازمند یک سیستم نوین است...

شا-آریامهر...

بسیاری از سیاستمداران خواستند، حکومتی دیگر، دیکتاتوری دیگر از درون رژیم بیافرینند و نتوانستند..تنها کسی که کوچکترین لکه ننگی بر پیشانی اش وجود ندارد و سابقه سیاسی و از هر لحاظ پاک و منزه است، و در عین حال در مجامع بین المللی شناخته شده و دارای اعتبار است، شهریار ایران میباشد .پس ازآن عده ای در صددند تا با فریب شاهدوستی، از پادشاه فقید تمجید کنند و به تنها وارث وی ضربه بزنند..بدانید و آگاه باشد که اگر شاهنشاه در قید حیات بودند اینها همان سلمان های فارسی بودند !!..بیایید فرا تر از شخص فکر کنیم و به ایرانی بیاندیشیم که نیازمند یک سیستم نوین است...پهلوی برگرد..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.