Saturday, April 14, 2012

ما به دنبال ایران هستیم..و آنکه خادم ایران است

شا-آریامهر..
 
ما دنبال شخص نیستیم..ما دنبال سلسله ای خاص نیستیم..اگر به جای سلسله پهلوی، قاجاریان به ما خدمات میکردند امروز با افتخار با سلسله قاجاریه درود میفرستادیم..ما به دنبال ایران هستیم..و آنکه خادم ایران است..آیا در خدمات خاندان پهلوی به ایران شکی است؟؟ آیا فرزند و جانشین بر حق این خاندان نمیتواند در شکوفایی و سربلندی ایران همچون پدر بکوشد؟؟ پس این حمله ها و تهمت ها به کسیکه کوچکترین لکه ننگی... بر پیشانی ندارد به چه علت است؟؟ چرا شهریار ایران بر جای خود نشسته است؟؟ چرا سوار بر قالیچه سلیمان نمیشود و با شمشیری ۲ سر بر فراز ایران فرود نمی اید؟؟ چرا حکم جهاد نمیدهد تا امت شهید پرور همیشه در صحنه بیت خامنه ای را با خاک یکسان کنند؟ چرا از راه دور اعلام نمیکند که تمامی مسلمانان ایرانی باید به صحرای سینا بگریزند در غیر اینصورت اعدام میشوند تا انتقام خون کشته شدگان این ۳۳ سال از آنان گرفته شود؟؟ این چه شهریار ایران زمینیست که فردا در برنامه ای در سی ان ان ایلام نمیکند که در هفته های آینده به ایران خواهد رفت و امت شهید پرور در بهشت زهرا به استقبالش بروند تا آب و برق را مجانی اعلام کند و در دهان دولت بزند؟؟ یادتان است خمینی را چه جوری آوردند؟؟ یادتان است شاهپور بختیار چگونه دستور محافظت از هواپیمای خمینی را داد؟؟ یادتان است ملت چگونه بر سرشان میکوفتند و برخی با پای برهنه به بهشت زهرا رفتند؟؟؟ حیف که امروز شاهپور بختیاری نداریم تا مراقب هواپیمای شهریار ایران زمین باشد

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.