Sunday, April 1, 2012

یزدی و بازرگان دو قاتل افسران شاهنشاهی

شا-آریامهر..

یزدی و بازرگان دو قاتل افسران شاهنشاهی...دستور و اجرا
سندی برای اثبات کشتار افسران به وسیله بازرگان.
در یک مصاحبه تلویزیونی وقتی از رمزی کلارک سوال شد که آیا حکومت و رژیمی که شما از آن حمایت می کردید همین حکومتی است که هزاران نفر را اعدام کرده است. رمزی کلارک گفت قرار ما با بازرگان این نبود . قرار بود فقط 200 نفر را اعدام کنند من نمی دانم چه چیزی شد که آن ها به وعده خود وفا نکردند. مأخذ: کیهان لندن شماره 32 دوم اسفند 1363 خورشیدی

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.