Saturday, April 14, 2012

دیگر بس است!!!!!!!!

شا-آریامهر.......
 
.

من نمیدانم از این واضح تر ؟ از این شفاف تر، روشنتر،؟ آیا سخنان شاهزاده رضا پهلوی از روز نخست تا کنون کوچکترین تغیری داشته؟ آیا غیر از این بوده که همیشه و در همه جا گفته اند: من فقط به دنبال آزادی میهن من هستم و اینکه در آینده چه کسی مملکت را اداره کند به انتخاب مردم خواهد بود؟ اگر ایران جمهوری هم شود ۹۰ در صد خواسته من برآورده شده چرا که قانون اساسی جمهوری و... پادشاهی پارلمانی ۹۰ در صد یکسان و فقط ۱۰ در صد با یکدیگر فرق میکند؟؟

پس این طوفان های جیغ و داد و خشم و توهین و خرناسها برای چیست؟ آیا شما آزادی ایران را نمیخواهید؟ آیا وحشت موفقیت پهلوی و خدای نکرده انتخاب شدن ایشان توسط مردم در فردای آزادی ایران به قدری است که حاضرید جمهوری اسلامی بماند که اعصاب تان به رعشه نیفتد و مشت مشت قرص های اعصاب را بالا نندازید تا مبادا پهلوی بر تخت نشیند حال چه بعنوان پادشاه چه بعنوان رییس جمهور؟؟ در این صورت چرا دم از آزادی دروغین و پوشالی خود میزنید در حالیکه آزادی آنجا نشسته و منتظر بسته شدن دهان یاوه گویان است؟ چرا به جای حرافی و لاف زنی از آزادی رک و پوسکنده نمیگویید که ما عقیده مداریم و آنچه اهمیت دارد عقیده ماست و ما همانها هستیم که خمینی را آوردیم حالا هم حاضریم ایران نابود شود ولی پهلوی که با کابوساش به بستر میرویم و صبح با سردردش چشم میگشائم برنگردد؟ به محض اینکه یک عکس از آن میبینید درعقبستان ذهنی تان خاطرات کینه توزانه زنده شده، دیوانه وار حمله میکنید و ناسزا میگویید در حالیکه ۳۳ سال عکس خمینی و جد و آبادش را دیدید و خفه خوان مرگ گرفتید ؟ چرا شما نابغه گان دادو هوار نمیگویید که صحنه سیاست ایران را همچون ۳۳ سال پیش صحنه کینه ها و عقده های شخصی که با ان عجین شدید کردید و پشیزی برای ایران ارزش قائل نیستید ؟

شاهزاده رضا پهلوی: در این شرایط موجود در کشور, من یک هدف، یک وظیفه و یک رسالت را بیشتر برای خودم مدعی نیستم. و آن هم کمک کردن به نجات کشورمان از یک وضعیت و شرایط وخیمی که در آن به سر می‌بریم, برای رسیدن به اصل آزادی و حاکمیت مردم. در اصل در آینده ایران چه کسانی,‌ منجمله خود من, نقشی‌ داشته باشند یا نداشته باشند می بایست واگذار شود به انتخاب و خواسته مردم ایران که به شکل آزادانه بتوان بیان کرد آن هم در قالب یک انتخابات آزادی هست که به نظر من تعیین کننده آینده کشور میتواند باشد

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.