Sunday, April 1, 2012

سخنان شاهنشاه آریامهر

شا_آریامهر..

.امیدوار بودم سیاهی های قرون وسطائی را که پنجاه سال پیش ایران از آنها نجات یافته بود برای همیشه از میهنم دور کنم وحکومت روشنائی وروشن بینی را که چکیده تمدن وفرهنگ ایرانی است برای همیشه پابرجا سازم
در تمام مدت پادشاهی ام ، من فقط به خاطر این آرمان بزرگ زیستم و کوشیدم ، آرمانی که در شرف تحقق یافتن بود
برای رسیدن به این آرمان بزرگ به سختی کوشیدم، با دشواریها و موانع بسیار مبارزه کردم با توطئه ها و تحریکات فراوان مواجه شدم
ممکن است من در طی سلطنتم اشتباهاتی مرتکب شده باشم . اما
کوششم برای عظمت واعتلای ایران هرگز خطا نبود

شاهنشاه آریامهر

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.