Sunday, April 1, 2012

ایران پادشاهی دارد دمکرات - صلح دوست

ایران پادشاهی دارد دمکرات - صلح دوست - مردم دوست - عاقل - تحصیلکرده - منطقی - جوان - محترم در دنیا - سالم - خانواده دوست - درد کشیده - درستکار به سه زبان حرف میزند عطش ثروت و قدرت ندارد. در سی سال کذشته آبروی فراوانی برای ایرانیان خریده است فردای آن روزی که به ایران باز گردد همه مشکلات سیاست خارجی ایران حل خواهد شد سرمایه کذاری خارجی که ملایان سالهاست دنبالش هستند بلا فاصله بدست خواهد آمد اتحاد با شاهزاده رضا پهلوی بخصوص در شرایط نامسائد فعلی برای مردم ستمدیده و آزادیخواه ایران بسیار مفید است

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.