Sunday, April 1, 2012

پیدا کنید سر نخ انقلاب شکوهمند اسلامی را!؟

وقتی که رئیس جمهوری وقت آمریکا، جرالد فورد، به کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه در مورد افزایش قیمت نفت، توپ و تشر زد، و گفت: که دیگر کاسۀ صبر آمریکا لبریز شده است، باو نوشتم: آقای رئیس جمهوری، ما می توانیم در خیلی از چیزها، شرکا و دوستهای خوبی برای هم باشیم، اما حاضر نیستیم از کسی، امر و نهی بشنویم. در مورد مشابهی به آقای کسینجر گفتم: مسلما من و شما می توانیم در یک اتاق بازی بیلیارد، همدیگر را بت...رسانیم، اما در بیرون از آن، چنین امکانی برای هیچ یک از ما نیست....
محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه با نیوو یورک تایمز1354

سال 1900 بهای یک بشکه نفت 0.12$ دلار
سال 1930 بهای یک بشکه نفت 0.56$ دلار
سال 1945 بهای یک بشکه نفت 1.14 دلار
سال 1948 بهای یک بشکه نفت 1.20 دلار
سال 1955 بهای یک بشکه نفت 1.70 دلار
سال 1960 بهای یک بشکه نفت 1.80 دلار
سال 1977 بهای یک بشکه نفت ایران 34 دلار
پیدا کنید سر نخ انقلاب شکوهمند اسلامی را!؟
هفت خواهران جهانخوار نفتی: ِاکسان - شِل - بریتیش پنرولیوم - گُلف اُیل - تِکساکو - موبیل اُیل - آراپ

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.