Saturday, April 14, 2012

یک جنبش بنام ایران

شا_آریامهر..

ما یک جبهه داریم بنام ایران، یک جنبش بنام ایران، یک هدف داریم بنام ایران، نگذارید با ایجاد بحران هویت در شما، هویت ملی را از شما بگیرند و به شما هویت قومی دهند..از هر قومی که باشید اول ایرانی هستید و در یک دولت سکولار آینده میتوانید به زبان مادری خود در کنار زبان رسمی کشور درس بخوانید و آزادیهای قومی خود را داشته باشید..گول نخورید و بر حذر باشید.....

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.