Sunday, April 1, 2012

از پاسخنامه شاهنشاه آریامهر به اولتیماتوم رئیس جمهوری آمریکا

شا_آریامهر ....جناب آقای رئیس جمهور

بدون شک شما به علاقه قلبی من در حفظ روابط نزدیک مابین دو کشورمان واقفید، لیکن چنانچه در کنگره و سایر محافل، مخالفت هایی علیه دیدن ایرانی مرفه و از لحاظ نظامی قوی وجود داشته باشد، منابع دیگری هم هستند که ما میتوانیم به آنها روی بیاوریم، زیرا که زندگی ما در دست آنها نیست.
چنانچه این محافل غیر مسئولند، دیگر جای امیدواری نیست، اما چنانچه مسئول باشند، یقینا بعدها ...از نحوه برخوردشان با کشور من تاسف خواهند خورد.
هیچ چیز ما را بیش از این لحن تهدید آمیزِ برخی محافل و طرز رفتار پدرسالانه آنها به واکنش تحریک نمیکند.
جناب آقای رئیس جمهوری، چنانکه شما هم بدون شک موافقید، ایران همیشه پیرو سیاست خویشتنداری و میانه روی بوده، لیکن وضع غیر قابل تصور اقتصادی بعضی کشورهای غربی طوری است که اگر ما به تهی کردن این ثروت فنا پذیر و گردانقدرمان بپردازیم فقط به این خاطر که اجازه دهیم این کشورها به سیاست بازیها و عدم قاطعیت در تصمیم گیری ادامه دهند تاریخ ما را نخواهد بخشید.

از پاسخنامه شاهنشاه آریامهر به اولتیماتوم رئیس جمهوری آمریکا ( دوران نیکسون ).
آيا امروز در ميان سران کشور ها کسی با اين درايت و با اين برازندگی و ميهن پرستی گويای خواست ملی کشور مطبوعش هست؟
ايران زنده است و تاريخ آن هرگز نخواهد مُرد
پاینده ایران و ایرانی
جاوید شاه

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.