Saturday, April 14, 2012

جناب مشیری.. با پزشکتان مشورت کنید...

شا_آریامهر.....
 
جناب مشیری..من از شما استدعا میکنم در اولین فرصت و با سرعت هر که تمامتر، با پزشکتان مشورت کنید...جناب مشیری در سال ۲۰۱۲ هستیم و اگر تمام نوابغ دنیا جمع شوند،نمیتوانند شما را به سالهای رضا شاه کبیر برگردانند و آنچه را قاجار از شما گرفت به شما پس دهند و کاری را که در ارتش شاهنشاهی با آن پسر بچه کردید را پاک کنند تا شما را از ارتش بیرون نیاندازند و بخواهید زمینهای قاجاری خود را بفروش...ید و ببینید زمینها مشمول اصلاحات ارضی شده و آتشسوزی ذهنی شما آغاز شود.جناب مشیری آن ذهن دیگر نیمسوز هم نیست بلکه تمامسوز شده و هذیان های گاه و بیگاهاش تمامی ندارد.جناب مشیری نور فکری شما دیگر خاموش شده و هر چقدر هم گه کاری کنید بیشتر از این نمیتوانید اتیکت گهلوله بر پیشانی خود بیچسبانید که آن پیشانی دیگر جا ندارد...جناب مشیری آن کله مبارک را انقدر به طاق نکوبید که با آن نردبان خدادای، بارها و بارها به طاق خورده است و دیگر آبلمبو شده است..جناب مشیری انقدر به خاکی نزنید که طی سفر های مکرر شما به خاکی اکنون باید از صحرای سینا هم گذشته باشید..جناب مشیری هیچ کس را به صرف این که با اعراب و تازیان در می افتد، نمی توان در صف ایران پرستآن جای دادو ایران پرستی فاکتور هایی دارد که شما از آن مبرایید و در عوض تحریفگر تاریخ اید با درجه مهندسی از دانشگاه آپارتی گری در رشته جیغ و فریاد با گرایش جلب توجه ..آقای مشیری اگر تمام روغن کرچک های ایران را هم جمع کنند و یکجا برایتان بیاورند این یبوست ۳۳+۳۷ ساله شما پایان نمیپذیرد و تخم هایی که در آنجا گذاشتید بیرون نمیایند وجوجه و از اینجور چیز ها نمیشوند وخلاصه گویند دروغ که حناق نیست و البته دروغپردازی در سطحی بسیار بزرگ هنر بزرگی است و بواسطه بزرگی دروع، شک بدان مشگل میشود ولی یک عنصر سوخته هر ترفندی هم زند، یک عنصر سوخته است..جناب مشیری در یک کلام دست از آن کاسه و آن اش همیشگی بردارید که حالمان را به هم زد..آن وجدان شما درد که هیچ، اگر به خارش هم افتاده بود، دست از آن اشغال تصویری برمیداشتید ودر منزل خویش یا تیمارستانی جایی به استراحت میپرداختید

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.