Sunday, April 1, 2012

جاوید باد خاندان جلیل پهلوی، ایرانسازان ایرانسازان ایرانسازانشا-آریامهر ..اگر بخواهیم خدماتی را که این پدر و پسر به ایران و ایرانی کردند نام ببریم، طومارها کاغذ نیاز داریم..رضا شاه کبیر، کشوری را که وجود نداشت، کشوری را هر لحظه در آستانه از هم پاشیدگی بود را یکپارچه کرد..کار رضا شاه آفریده ایران بود..ایرانی که اگر او نیود در همان روزها به افغانستان های کوچکتر و فقیری بدل میشد که دیگر هرگز و هرگز امکان بازگشتی نداشت..رضا شاه با قدرت و صلابت و هوشی فراتر از ز...مان خود این تکه های از هم گسسته را که در حال کشیدن نفس های آخر بود در کنار هم گذشت و قوانین تصویب کرد که ایران هرگز به خود ندیده بود..نظم و امنیت و آبادانی، میراث شجاعت و مردانگی سردار دلیری بود که جز به بزرگی ایران نمی اندیشید..او این میراث را در دستان فرزند خود گذشت و او الحق که به چنگ و دندان، نه تنها میراث پدر را پاس دشت، بلکه با درایت و فکر مترقی خویش، ایران را صد ها سال جلوتر از زمان خود، به پرواز در آورد..دروازه های تمدن بزرگ دروغ نیود .ولی درست در لحظه رسیدن به پشت این دروازه، اهریمن ارتجاع مارا نه تنها پشت آن متوقف کرد، بلکه با پلیدی هر چه تمامتر به قهقرا و زمانهای نزدیک به پدر باز گردند..نیروگاه های اتمی که رژیم از آنها به خود میبالند، ۳۲ نیروگاه اتمی هستند که در سال ۵۷، آماده بهربرداری برای برق رسانی بودند..تفکر محمد رضا شاه، در جهت رساندن ایران به سایر ابر قدرت های جهانی بود و نه فقط بودن کشوری مدرن..او میخواست هم پایه امریکا باشد و وقتی منابع و نیروی کار و ذخائر مادی فراوان و تمدنی به بزرگی ۳۰۰۰ سال داشتیم چرا که نه؟ ایران ۱۰ سال با ابر قدرت جهانی شدن فاصله دشت..که با بودن شاهنشاه و درایت او چه بسا از آنهم زودتر به آن میرسیدیم..ولی امروز چنین چیزی فقط آرزوییست که فرسنگها از آن فاصله داریم...زنده و جاوید باد خاندان جلیل پهلوی،ا یرانسازان ا یرانسازان ا یرانسازان

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.