Saturday, April 14, 2012

شا-آریامهر .....
 زنبور نیش میزند..حمله دسته جمعی میکند..زنبور بر گرد شیرینی میگردد..زنبور وز وز زیاد میکند..و با نیش زدن نق میزند..زنبور بر همه جای بدن مینشیند و جای مشخصی ندارد..بصورت توده ای حرکت میکنند تا با وز وز خود هراس ایجاد کند و هدف را مجبور به فرار و عقب نشینی نماید..زنبور در بیرون از کندو مفید که نیست هیچ مضر هم هست ولی خطرناک نیست و چاره او یک سطل آب است و در... نهایت پماد ضد نیش..

و اما قارچ...قارچ ها انواع سمی و غیر سمی دارند..تشخص این ۲ نوع از یکدیگر کاری دشوار و مختص متخصصین است چرا که برای عوام هر دو خوراکی به نظر میرسند و مزه آنها نیز با یکدیگر فرق نمیکند ولی یکی میکشد و دیگری تغذیه میکند..قارچ ها را باید خوب شناخت و تحت مطالعه قرار داد چرا که هر روز با نام های گوناگون سر از خاک بر میاورند و قد علم میکنند و در ثانیه رشد میکنند و بطور تصاعدی تکثیر میشوند...با قارچ ها اگر برخورد نشود و قطعه زمین و مرزبندی خاصی به آنها داده نشود، تمام سطح زمین را فرا میگیرند و جا برای تنفس باقی نمیگذارند..قارچ های سمی را بشناسید...

حال اگر روزی زنبوران و قارچان با هم متحد شوند این چه جور اتحادی خواهد بود؟ هر دو خوی تهاجمی دارند و هر ۲ مستعد رشد و تکثیر زیاد..بنظر شما اول زنبور ها قارچ هارا خواهند خورد یا قارچ ها جایی برای نشستن به زنبور ها خواهند داد؟؟؟ هر ۲ ممکن است ولی هر کدام که اول خورده شوند خود بنای نابودی دیگری را فراهم خواهند آورد. چگونه؟

به سادگی! یا زنبوران بر قارچان مینشینند و آنها را میخورند که در این صورت هم قارچ ها میمیرند هم زنبورها چون قارچ ها سمی اند و به کسی رحمی ندارند ...یا قارچ ها انقدر رشد میکنند تا شیره گلی برای زنبوران باقی نمیگذارند و باز هم زنبوران آنها را خواهند خورد...ما را نه با زنبوران کاری باشد نه با قارچان که در جاییکه معادله از قبل حل شده است، به تلاش ما برای حل ان نیازی نیست و ترتیب و تقدم ان نیز برای ما خالی از اهمیت است که معادله ایست که خود، خود را حل میکند

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.