Sunday, April 1, 2012

همرزمان آگاه باشید و از فریبی دیگر بپرهیزید...

شا_آریامهر....

 امروز ۱۲ فروردین، روز فریب بزرگ است ولی هموطنان و همرزمان آگاه باشید و از فریبی دیگر بپرهیزید...امروز هستند بسیاری که با پنهان شدن در زیر شنل شاهنشاه فقید و با گذاشتن نقاب شاهدوستی مشغول مخالفت و فرافکنی و زدن خنجر از پشت بر پشت پاک تنها فرزند و تنها وارث تاج و تخت هستند..آنان با تظاهر به شاهدوستی شما را به اکانت های خود دعوت میکنند...از اسلام بدگویی و از شاهنشاه خوب میگویند و ...انواع و اقسام تهمت ها و حمله ها را به تنها راه نجات ایران در این برهه خاطر از زمان، یعنی به اعلی حضرت رضا شاه دوم وارد مینمایند..بر حذرباشید   و بهوش..طرفداری از شاهنشاه بدون طرفداری از رضا شاه دوم فریبی بزرگ است و امکان عقلی و منطقی ندارد..چون این آخرین خواسته و آخرین اراده شاهنشاه بود که سلطنت به شاهزاده سپرده شود

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.