Saturday, April 14, 2012

هویت ملی

شا_آریامهر ..
 
از دست دادن هویت ملی در اثر تخریب فرهنگی و تکه تکه شدن کشور
مسأله هویت ملی چیست و چطور میتوان با گم کردن این هویت سر رشته امور از جمله تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتمائی-فرهنگی را با توجه به امکانات گسترده و زنجیرای رسانه ها بدست جداییطلبان و نوکران دول بیگانه داد و به قبضه کردن باور یک ملت از تاریخ گرانبهای خود منجر شد؟

ابزار از دست دادن این هویت ، تخریب فرهنگست..حال باید دید تخریب... فرهنگی چیست و دول بیگانه چطور از این مساله در جهت تقسیم کشورها سود میجویند و پدافند فرهنگی چطور میتواند سلاحی موثر برای این مبارزه باشد؟

تخریب فرهنگی خواستار ایجاد بحران هویت است و روش آن بگونه ای که خلا فرهنگی ایجاد کند و با استفاده از این خلا بتواند در سطوح فکری آن جامعه و بخصوص جوانان آن نفوذ کرده، هویت مورد نظر خود را جایگزین ان کند ..آنهم هوویتی که تامین کننده منافع آنان است..تخریب فرهنگی سلاح مدرن امپریالیسم در جهت جدا کردن خاک کشوری و افزودن آن به خاک خود است. یعنی در روزگاری که امپریالیسم کهنه به کشوری که مد نظرش بود لشگر کشی میکرد، امروز امپریالیسم نو با دوری از هزینه های گزاف لشگرکشی وهمچنین سرزنش های متعاقب آن در جوامع بین المملی، در جای خود نشسته و از سلاح تخریب فرهنگی به همان اندازه سود میبرد که در قدیم از لشگر کشی سود میبرد.

هدف استعمار نو از اینکار نابودی کامل فرهنگ جوامع بشری و کشور مورد نظر آنهاست تا بدین ترتیب رشته های هوویتی ارتباطی میان آنان گسسته شده و با ایجاد شکاف و اختلاف، اندیشه تعلق را از آنان سلب کند..نتیجه تعلق شکنی، ساختار شکنیست که خود به جایگزنی ساختار مطلوب استعمار نو منجر میگردد..در این میان جوانان، بخصوص گروه سنی ۱۵ تا ۱۸ بزرگترین هدف و تارگت این حمله اند چرا که با داشتن نیرو و شور جوانی زیاد هنوز دارای ثبات فکری نیستند به سهولت دچار بحران هویت شده و براحتی از ایده یا جنبشی نو پیروی میکنند و همینطور قشر آسیب دیده جامعه که با دادن وعده وعییدهای پوچ به آنان، از خستگی فکری و روحی آنان سود جسته و آنان را به امید آینده ای بهتر، به سمت خود میکشند.

در اینجاست که عمق بخشیدن به فعالیت های فرهنگی و ایجاد شناخت بیشتر از هویت ملی و ایجاد آگاهی از شان، شکوه، شوکت و سرفرازی و توانایی یک ملت منسجم و آگاه از پیشینه خود و ترسیم آینده ای درست از آنچه این ملت میتواند در کنار هم و تحت یک حکومت واحد سکولار باشد، و قدرت و عظمتی که میتوانند در کنار هم داشته باشند و خلا های گذشته را پر کنند، آنهم در کنار آزادیهای قومی و زبانی، مهمترین سلاح جنگ با استعمار نو خواهد بود تا از تخریب فرهنگی آنان جلوگیری بعمل آمده و در نتیجه از تکه تکه شدن کشور جلوگیری شود..چرا که ..تخریب فرهنگی مساویست با تکه تکه شدن کشور و در جاییکه از گوشه و کنار کشور و از درون رسانه های خارجی، بوی تخریب فرهنگی میاید، پیداست که نقشه تکه تکه کردن ایران بر روی میز دول بزرگ قرار دارد و در دست اجراست...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.