Sunday, April 1, 2012

در جواب دشمنی های اخیر با شاهزاده


شا_آریامهر...در جواب دشمنی های اخیر با شاهزاده به همین ۳ جمله گاندی اکتفا میکنم:
اگر روزی دشمن پیدا کردی بدانکه در راه رسیدن به هدفت موفق بوده ای
اگر روزی تهدیدت نمودند، بدان که در برابرت ناتوانند
اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.