Sunday, April 1, 2012

بخاطر داشته باشید با او چه کردید

شا-آریامهر...

شاهنشاه آریامهر بزرگ آرتشداران یک سال پس از خروج اجباری از ایران...ببینید و قضاوت کنید نامردان روزگار..این است چهره در هم خرد شده آن ابرمرد سالار ایران زمین. آن سپیدار رشید , آن همیشه راست قامت و سربلند که در جان و قلب ما ریشه دارد .ببینید و بخاطر داشته باشید با او چه کردید که از تک تک شما نخواهیم گذشت..به صورت تکیده و پشت خمیده اش نگاه کنید ...بروید و فسیل هایتان را به گورستان تاریخ بسپارید و دست از این مملکت بشویید و هر روز به رنگی جدید در نیایید که این ملت شما را هزار بار هم که شده باز استفراغ میکند..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.