Saturday, April 14, 2012

شاهزاده رضا پهلوی از خود گذشته

شا-آریامهر..

.شاهزاده رضا پهلوی از خود گذشته..از سلطنت در صورتیکه ملت او را نخواهند گذشته..به هرگونه اتحادی حتی با مخالفان عقیدتی خویش تن در داده..تنها و تنها مورد تهاجم های همه جانبه قرار گرفته..ولی امروز بیشترین ستایش کنندگان ایشان همان مهاجمان دیروزند چرا که شخصیت بی شیله پیله و درستکار و بسیار کاریزماتیک ایشان بر دشمنانشان نیز آشکار شده..درود بر تو فرزند راستین ایران..درود بر روان اوشویی پادشاهان ایرانساز پهلوی وشهریار ایران زمین ادامه دهنده بر حق راه آنان

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.