Sunday, May 13, 2012

دعوای تمام نشدنی
شا_آریامهر...

قانون اساسی پادشاهی پارلمانی و قانون اساسی جمهوری ۹۰ در صد یکسان و ده در صد متفاوت است که ان نیز در رفراندوم و توسط مردم انتخاب میشود..پس این دعوای  تمام نشدنی بر سر چیست؟ چرا جمهوری خواهان کینه های گذشته را با هر پشتوانه ای  از مصدقی گرفته تا مشیری و بنیصدر و غیره ذالک کنار هم قرار نمیگیرند تا رژیم کناسان سنگسار چیان را سرنگون کنند؟؟ دعوای شما برای شرایط پس از سرنگونی است؟؟ مگر شما خود جزو ملتی که پای صندوق های رای میرود نخواهید بود؟ مگر هر کدام از ما بیش از یک رای خواهد دشت؟؟ گیریم که حافظه تاریخی همه ملت پاک شده و جنایات و دستهای آغشته بخون را با اسم و فامیل بیاد ندارند..خانم رجوی را میخواهید؟ خوب به ایشان رای دهید! آقای بنیصدر را میخواهید؟ به ایشان رای دهید..شاهزاده رضا پهلوی را میخواهید؟ به ایشان رای دهید همه چیز دست شماست دعوا برای چیست؟ این لحاف ملا صد تکه شد بجنبید که وطن صد تکه نشود

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.