Sunday, May 13, 2012

باروری هدفمند اندیشه

شا_آریامهر....باروری هدفمند اندیشه

تصور اینکه ملت امروز ملت ۵۷ نیست و بسی آگاهانه تر نسبت به گزینه های پیش رو عمل میکند، تصوریست خوش بینانه ولی ناممکن نیست..لازمه تغییر شکل این تصور از خوشبینانه به آگاهانه، ایجاد شبکه های آگاهی رسانیست..آگاهی رسانی نه به شکلی که تا امروز انجام شده و نه به معنی رسانه های خبری.. بلکه به معنی جنبشی که در سرهای خاموش سبب سازیک انقلاب فکری و یافتن شیوه های درست تصمیمگیری شود و در سرهای متفکر، جهت ساز ان باشد. از سیاست و اشخاص و و و به اندازه کافی شنیده اند اما قادر به شناخت نیستند و چون پرنده ای سرگردان از شاخه ای به شاخه ای دیگر میپرند و این سیر تسلسل اندیشه همچنان ادامه خواهد دشت. ما باید این اندیشه را از خامی نجات دهیم و باروری آن را هدف اصلی خود قرار دهیم.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.