Saturday, May 12, 2012

یک پادشاه را نمیتوان خرید

یک پادشاه را نمیتوان خرید چرا که او در حال حافظ منافع کشورش است مانند پدر و مادری که هرگز فرزندانشان را نمیفروشند. اما رئیس جمهوری که هر چهار سال یکبار عوض میشود و ریشه‌ای نیز در فرهنگ و تاریخ ندارد در برابر رشوه تاثیر پذیراست زیرا رای آورد...نش را مدیون حامیان مالی‌ اش خواهد بود که در مقابل از او انتظار نفوذ و قدرت سیاسی و مالی خواهند داشت. رشوه ناپذیر بودن پادشاه را شاهان پهلوی و (نه سلاطین قاجاری برخی خونخوار و برخی خمار که خون و عرق ایرانی نداشتند) به ما ثابت کردند. تاریخ معاصر ایران منهای پهلوی، خود گواه این است..آدمخواران اسلامی را به قاجار جمع بزنید و پهلوی را از آن کم کنید چه میماند؟؟؟ هزاران بار کمتر از آنچه باقی مانده. زیرا همان هم از ایران باقی مانده ساخت و نتیجه زحمات ۵۷ ساله پهلویست..

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.