Tuesday, May 15, 2012

اینها همه قطعات یک پازل هستند

شا_آریامهر...کاش متوجه اصل مطلب میشدیم و آن اینکه این اشخاص که در اینجا و آنجا انواع و اقسام گروه های حامی تجزیه طلبی را تشکیل میدهند و در یک برهه خاص از زمان پان ترکها از یک طرف، خلیج فارس از یک طرف، اعراب غیر ایرانی خوزستان و برخی کرد های... تجزیه طلب ادعا ی تجزیه طلبی میکنند، بیدلیل نیست و اینها جز مهره هایی بیش نیستند و این نقشه ایران تقسیم بر ۵ برنارد لوییز انگلیسی است که بعد از سرنگونی رژیم پهلوی وایجاد کمربند سبز، قسمت بعدی نقشه اوست. این قسمت به همراهی از بین بردن کامل فرهنگ ایرانی انجام میشود که در سال ۵۷ کلیک خورد..استان بعدی که تشکیل کمیته تجزیه خواهد داد، با برنامه ریزی قبلی، بلوچستان و منابع گاز آن خواهد بود. موضوع را از بیرون نگاه کنیم نه بصورت بخش های از هم جدا. که اینها همه قطعات یک پازل هستند

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.