Wednesday, May 16, 2012

کنفرانس گوادلوپ، حقیقت پنهان

شا_آریامهر......
سالها از روزیکه رونالد رگان در تریبون رسمی دولت آمریکا بطور بسیار سر بسته از نتایج حاصله از کنفرانس گودالوپ سخن گفت و با پوزش از ملت ایران دستان امریکا را آلوده به خون خواند، میگذرد. ولی با توجه ...و وضعیت رسانه ها در آن زمان و بی توجهی ایرانیان، هنوز بسیاری از مفاد این کنفرانس بیخبرند. جالب اینجاست که این بیخبری مختص ایرانیان نیست و حتی در کشورهای اروپایی و امریکا نیز کم نیستند افرادی که تصور میکنند ملت ایران چون اسلام را دوست داشتند، انقلاب کردند و خمینی را آوردند. سوال این است؛ اگر در درون ایران به دلیل سلطه دولت کودتا و سانسور اقشار جامعه بیخبر ماندند، در برونمرز چرا؟ پاسخ روشن است: همان دستهایی که این سوغات نامبارک را برای ما به ارمغان آوردند، همان دولتمردان که مافیا سیاست جهان را اداره میکنند، همانها هم در این ۳۳ سال با گونه یی سانسور پنهان در مورد ایران، و هر آنچه به ایران و ایرانی و آزادی آن و فرهنگ آن مربوط میشود، کنترل اینموضوع را کاملا بدست داشتند و بر طبق نقشه از پیش تعیین شد، گام به گام قدم برداشتند. بنابر این در هیچ کتاب و رسانه یی از این جنایت سخن به میان نیامد. آیا مردم اروپا و امریکا میداند دولتمردان آنان با ما چه کردند؟ با تمامی اروپائیان و امریکایی هایی که در طول این سالها صحبت کردم حتی یک تن از آنان از این ماجرا خبر نداشت..کنفرانس گودالوپ، جاییکه ژیسکاردسن،رئیس جمهور وقت فرانسه، هلموت اشمیت، صدر اعظم وقت آلمان، جیمی کارتر و جمز کالاهان در آن جمع شدند و تا دولت شاه را به هر نحوی هست سرنگون کنند و خمینی را به قدرت برسانند. تنها پس از این کنفرانس بود که غرب و رسانه های آن رسما به عدم حمایتشان از شاه اقدام کردند. در تمام این سالها این دولتها بشدت از این راز خود حفاظت کردند تا چهره دروغین مثلا ضد امپریالیستی رژیم اسلامی رسوا نشود .تنها اشاره رسمی که به این موضوع شد در مناظرات انتخاباتی ریگان با کارتر توسط ریگان و عذرخواهی رسمی او از مردم ایران صورت گرفت. بعلاوه، مصاحبه یی که ابراهیم یزدی، مرد شماره ۱ شورش ۵۷ و رابط دولت امریکا با انقلاب با پاسپورت و گرین کارت امریکایی اش با شبکه پی بی اس در ژانویه ۱۹۷۹ انجام داد، با بهانه اینکه هنری کیسینجر ازاو برای مصاحبه یی در مورد ایران، دعوت به امریکا کرده بود، که به نکاتی در مورد این کنفرانس و بخصوص اینکه بعد از مصاحبه با کسیجر از وی دعوت شد تا به وزارت امور خارجه برود و صحبت هایی را در پشت درهای بسته انجام دهد اشاره کرد. لازم به ذکر است که کنفرانس گوادلوپ تنها یکی از رسوایی های پشت درهای بسته و در واقع یکی از آخرین آنها مربوط به سرنگونی دولت پادشاه فقید بود

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.