Friday, May 11, 2012

مصاحبه شهریار ایران با شبکه العربیه

شا-آریامهر..
درود بر شهریار خردمند ایران که درهر مصاحبه و گفتگوی جدید، بیش از پیش درایت و روشن بینی خود را به نمایش میگذارد.اشاره به نکاتی مهم و باریک بینی و در عین حال شفافیت ایشان در مواضع انتخابی بر کسی پوشیده نیست. امید دارم بر تعداد چنین مصاحبه هایی افزوده شود و تک تک شبکه های شناخته شده، به انجام این مهم بپردازند. هر چند هنوز شبکه های اینچنین بر نادیده گر...فتن لقب ایشان وحتی پدر ایشان شاهنشاه آریامهر اصرار میورزند آنهم در حالیکه تنها مورد در دنیاست و تا به حال دیده نشده که شاهی از دنیا رفته را اینگونه بنامند، ولی خرد و نکته سنجی و شخصیت کاریزماتیک ایشان اثر خود را به جا میگذارد و مصاحبآتی از این دست روز به روز شمار بیشتری خواهند یافت.
تاکید ایشان به کار سیاسی کردن به عنوان یک شهروند، چیزی جز عشق ایشان را به آب و خاک اجدادی نشان نمیدهد. حال اگر مغرضین بخواهند گونه ای دیگر تعبیر کنند هم ابزار آن را ندارند چرا که کارنامه ایشان خود گواه گفته هایشان است. اشاره به مخالفت با فدرالیسم و داشتن قرار داد در مورد جزایرسه گانه در شرایطی اینگونه حساس، و عدم لزوم خشونت نیز علاوه بر لزوم قاطعیت بخرج دادن و تاکید بر معاهدات و قراردادهای سیاسی بجای شدت عمل، دلیل دیگری برخرد سیاسی ایشان میباشد. همینطور اشاره به دوستی با قوم یهود و پیشینه تاریخی و ملاطفت ایرانیان با این قوم و ضرورت پرداختن به اقلیت ها که با توجه به خطر تجزیه طلبان و تحریکات قومی و ایجاد بحران هویت در میان آنان، میتواند ضربه ای مهلک بر پیکر میهن وارد آورد.. درود بیکران بررهبر فرزانه و خردمند ایران

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.