Thursday, May 17, 2012

ایران ستیز معروف، برنارد لویز در مورد شاه میگوید...


شا_آریامهر...نامرد ناانسان که هرگز بخشوده نخواهد شد..ولی حتی او نیز در این مصاحبه بعد از اینهمه سال از نقشه شوم ایران تقسیم بر پنج خود، تاکید میکند: ایرانیان را به هیچوجه نمیتوان با اعراب مقایسه کرد. پرشین ها پاتریوت هستند و برای وطن جان میدهند در حالیکه اعراب، ناسیونالیست هستند و مسولیت آنها بیشتر در برابر اسلام است تا وطن.اسلام بر اعراب نازل شد در حالیکه بر پرشین ها تحمیل شد. ترکهای ترکیه کمی مثل ایرانیان پاتریوت هستند ولی آنها برای اینکه هویتشان اسلامی نشود خط خود را تغییر دادند در حالیکه ایرانیان با عرق میهن پرستی با همان خط ادامه دادند و میبینید که هنوز خط و زبان آنان کاملا ایرانیست و هرگز عرب نشدند و نمیشوند. برنارد لویس اسلام شناس و ایران ستیز یهودی انگلیسی ، پروفسور در دانشگاه پرنستن، در کمال قاطعیت، هویت ایرانی ایرانیان را هویتی خاص و انکار ناپذیر که به هیچ ترتیب حاضر به از دست دادن آن نخواهند شد میخواند و در پاسخ به مجری برنامه در مورد کوروش بزرگ میگوید: کوروش بزرگ قهرمان ایرانیان است که غرور و افتخار ملی را برای ایرانیان به میراث گذشت و محمد رضا شاه پهلوی، پاتریوت بزرگ، الگوی کامل وی بود و همان میراث را برای ایرانیان باقی میگذاشت. او میگوید که در جشن ۲۵۰۰ ساله شرکت داشته که شاه فقید با هلیکوپتر مینشیند و بیانیه با شکوه خود را در مور د کوروش میخواند و میگوید: کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم...دقت کنید که بر زبان راندان چنین سخنانی از زبان برنارد لوییز، ایران ستیز معروف چقدر میتواند ارزشمند باشد..

لویز در جواب مجری برنامه که میپرسد آیا بنظر شما ایرانیان به هویت تاریخی خود باز خواهند گشت میگوید: شک دارم و این باور من است..البته از کسیکه تمام تلاشش رابعنوان تئوریسین برای نقشه " ایران تقسیم بر ۵ و نابودی هویت ایرانی کرده" انتظار دیگری نمیرود ولی همین شخص در جواب به این سوال که: آیا شیئیه روزی بر ایران حکومت خواهد کرد با قاطعیت جواب میدهد: هرگز!! مجری برنامه بعد از اشاره برنارد لویس به همتای کوروش بودن محمد رضا شاه پهلوی میگوید : و به قول هنری کیسینجر، هیچ یک از ما نگذاشت وی به هدفش برسد و همیشه گفته ام در این جهان دشمن امریکا بودن برای افراد گاهی بسیار مفیدتر است تا یک دوست واقعی بودن  ...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.