Wednesday, May 16, 2012

حسین اوباما

این آقای حسین اوباما مسلمان که معلوم نیست از کجا آوردنش و برایش مدارک جعلی درست کرده اند که نه معلوم است پدر و مادرش کیست و نه شهر زادگاهش! زادروزش را بارها در برابر چشم حاضرین به اشتباه ذکر کرده است...زادروز خودش را! یکبار میگوید چند روز... دیگر است در حالیکه ماه قبل هم همین را گفته بود! براستی که وقتی برنامه از قبل تعیین شده، زادروز و زادگاه بی اهمیت ترین چیز ها میتوانند به حساب آیند..حال که در انتخابات آینده هم باید..تاکید میکنم، باید ایشان دور بعدی را هم برنده شوند تا نقشه امریکا در مورد ایران بتواند عملی شود..میگویید نه؟؟ خواهیم دید...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.