Thursday, May 10, 2012

....جناب آقای احمد علی مسعود انصاری و دروغ های بی انتها

شا_آریامهر
آقای احمد علی مسعود انصاری ژاژخای بزرگ که خود را پسر خاله شهبانو فرح دیبا معرفی میکند و با استناد به این نسبت ، در محافل اقدام به سخنفرسایی میکند، کیست و اگر پیشینه نسبت فامیلی خود را با شهبانو فرح از وی جدا کنیم بجز آبروریزی مالی و کلاهبرداری بزرگ ایشان از شاهزاده رضا پهلوی که به دادگاه فدرال کشیده شد و مجبور به ترک امریکا شدند چ...ه باقی میماند؟

چگونه است در سرزمینی که هر کس به نوعی با خانواده سلطنتی در ارتباط بود یا نسبتی داشت به گلوله بسته شد و ایشان با وجود نسبت با شهبانو فرح به ایران باز میگردند که هیچ، در برنامه های تلویزیونی نیز با ایشان مصاحبه میشود و نظریات و خاطرات ایشان مورد توجه قرار گرفته در مملکت سانسورچیان پخش میشود؟؟
احمد علی مسعود انصاری نوه خاله شهبانو فرح پهلوی است و تا چند زمانی پس از انقلاب اداره امور مالی شاهزاده رضا پهلوی را به عهده داشته است. وی در این سمت باعث خسارات مالی و حيثيتي زیادی به او و دیگر نزدیکان خانواده سلطنتی شد و پس از شکایت شاهزاده رضا پهلوی در دادگاه به خیانت در امانت محکوم شد و به ایران فرار کرد . انصاری در ایران ، کتابهای «من و خاندان پهلوی» و «من و رضا» را بر علیه خانواده پهلوی منتشر کرد و با تکیه بر دو راست و ساختن دویست دروغ، تصویر زشتی را از این خاندان نشان داد. ولی کیست که درایت و خرد خویش را با بلاهت آشکار معاوضه نماید و به این چاپلوسی موهن و قلم فرسایی چرکین ایشان پی نبرده باشد آنهم در شرایطی که شاهزاده رضا پهلوی، خطری راستین برای رژیم سنگسار چیان به شمار میرود و از بهره جویی از هرگونه فرصتی برای ضربه زدن به ایشان فروگذار نخواهند بود؟
در یک نوار دوساعته احمد علی مسعود انصاری که اینک در ایران زندگی می کند، در گفتگو با تلویزیون جمهوری هیولاوش از دانسته های خود از زندگی در دربار شاهنشاهی و همکاری با شاهزاده رضا پهلوی، پس از انقلاب سخن می گوید .
سخنان انصاری آلوده به غرضهای شخصی و کینه نسبت به خاندان پهلوی به دلیل شکايت شاهزاده رضا پهلوی از او است. در این مصاحبه ، انصاری به مذهبی بودن شاه اشاره می کند و ضمن تائید خواسته و تلاش او برای ساختن ایرانی شکوفا و قدرتمند عدم پیشرفت سیاسی در جوار پیشرفتهای اقتصادی و نظامی را یکی از عوامل مهم سقوط رژیم می داند. جناب انصاری، به غیر از شباهت اسمی شما به دکتر مسعود انصاری و نسبت فامیلی شما با شهبانو فرح پهلوی که آن را هم به چالش کشاندید، پیکری از شما باقی میماند تا گلو فرو رفته در لجن و آویزان ازباقیمانده جمهوری آدمخوران اسلامی. نمیدانم چرا باید دچار سمپتم بدگویی از پهلویان شوید و چطورعقل سلیم به شما نمیگوید و شواهد را نمیبینید که رژیم ملایان را چند صباحی بیشتر از عمر نمانده و کاش همان یک آبروی فامیلی را میتوانستید دو دستی نگاه دارید و چشم میگشودید و میدیدید که کسانیکه در پشت بام مدرسه علوی بودند نیز جام را سرکشیدند ولی شما تازه ۳۳ قدم به عقب برداشتید و به قعر فراموشگاه تاریخ افتادید که هیچ توجیه منطقی برای ارتکاب خبطی چنین کلان نتوان دست و پا کرد...

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.