Friday, July 27, 2012

خطر انواع فراخوان های اعتراضی قبل از تشکیل شورای ملی ایرانیان


...دوستان گرامی، در چند روز اخیر فراخوان هایی میبینیم مبنی بر تجمع سکوت یا سوت یا تجمع اعتراضی برای گرانی و غیره. با درود به دوستانی که چنین ایده هایی را پرورش میدهند و بدون داشتن قصد حمله به این عزیزان که میدانم جز آزادی وطن به چیزی فکر نمیکنند باید به عرض آنان و سایر هم میهنان برسانم که در چنین شرایط خطیری و قبل از تشکیل شورای ملی، اعلام هرگونه فراخوان اعتراضی کاملا به ضرر ما و تماما به نفع رژیم خواهد بود چرا که بدون شکل گیری یک تشکل منسجم وهماهنگ کننده برای این اعتراضات، امکان سوء استفاده و موج سواری مجدد را به افراد سود جو و فرصت طلب و بخصوص تجزیه گران و افراد وابسته به گروه های شبه نظامی را خواهیم داد و علاوه بر دادن امکان تغییر جهت اعتراضات مردم به نفع آنان، حتی ممکن است موجب دلسردی مردم از هرگونه اتلاف انرژی و به خطر انداختن جان و مال خود و تکرار تجربه جنبش سبز و گم شدن مسیر رهبری شود.

لذا از تمامی هم میهنان تقاضا میشود در این مورد کاملا هوشیارانه عمل کرده و تا قبل از شکل گیری شورای ملی از هرگونه تجمع اعتراضی و بی هدفی شور ملی جلوگیری کرده و انرژی خود را برای مقاطع حساس و کلیدی سرنگونی رژیم  در سایه یک تشکل هدفمند و قابل قبول برای همه اقشار مردم، حفظ کنند و همانطور که شهبانو فرح پهلوی اشاره کردند،هر حرکتی میکنیم در جهت حفظ  یکپارچگی کشور باشد.


به امید آزادی ایران.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.