Tuesday, July 24, 2012

کرم های اینترنتی (و رسانه ای!!) زنده


 یاران و همرزمان گرامی، با نگاهی گذرا به به پستهای دو هفته اخیرحامیان راستین براندازی نظام و دوستداران شاهزاده رضا پهلوی، چه با گرایش جمهوری خواه و چه طرفداران پادشاهی پارلمانی، نکته ای به شدت خود نمایی میکند و آن حضور فعال و جنگ افروزانه عوامل جمهوری اسلامیست آنهم در لباس جمهوری خواه یا چپ افراطی یا سبز اصلاح طلب. در کالبد شکافی رفتاری این افراد آنچه به وضوح روشن است، تلاش چشمگیر آنان برای منحرف ساختن مبارزین از بحث اصلی و زمینه سازی لازم برای دور کردن ما از امکان یک دیالوگ سالم و سازنده است. موضوع صحبت هر چه باشد، صحبتهای اینان کاملا بیربط، تخریبی، پر سفسطه و بیمعنی است. این سپاه اینترنتی، با گذاشتن یک کامنت با صورت هر چه تمامتر موضوع را به دوران پهلوی میکشانند و با تکرار مکرراتی چون، ایشانهم مثل پدرش است، پدرشان دیکتاتور بود، آزادی نبود، ایشان اسلام را آوردند و مقوله هایی کهنه و اسقاطی از این قبیل که سالها است به آنها پاسخ دادیم و پاسخ های ما را از حفظ هستند، جهت گفتگوی ما را به ناکجا آباد کشانده و زحمت نویسنده متن را تمام بر باد میدهند و ما را به حالت دفاع در میاورند تا از نتیجه گیری و تصمیم گیری خرد جمعی در مورد مسائل حاد و حیاتی روز بازدارند و شریان زایش ذهنی ما را مختل کنند.

هموطن؛ تنها راه برخورد با این افراد نادیده گرفتن و ایگنور کردن آنهاست. در صورت زیاده روی آنان، چاره کاریک برخورد با کامنتی جدی ولی برگشت به موضوع اصلی کلید این ماجراست. یکبار برای همیشه بر سر این مساله با هم توافق کنیم و همگی یک روش را در برابر ترول های جمهوری اسلامی در پیش بگیریم و بازیچه و آلت دست کرمهای اینترنتی شدن را, متوقف کنیم... سپاس

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.