Monday, July 9, 2012

سازگارا..مخالف یا موازی؟؟؟

سازگارا با ترک تحصیل از دانشگاه آریامهر(صنعتی شریف) به آمریکا رفت تا در دانشگاه شیکاگو تحصیل کند. در آن جا بود که عضو نهضت آزادی و نیز عضو انجمن اسلامی دانشجویان شده و سرانجام در زمستان سال 57 به توصیه ابراهیم یزدی، مرد شماره ...یک بلوای ۵۷، برای انجام «امور خبرنگاری و ترجمه متون» به نوفل لوشاتو اعزام شد و ظاهراً به همین دلیل تحصیلاتش در آمریکا نیز ناتمام ماند و در زمره همراهان خمینی درامد. چنان که درباره قطب زاده , یزدی و بنی صدر هم چنین بود. همگی از خارج از ایران و اکثریت آنان بعد از تحصیل در آمریکا به این جرگه پیوستند. در دهه هفتاد شمسی یکی از مقامات اطلاعاتی آمریکا گفته بود «ما در ایران نیروهایی (یعنی جاسوس‌هایی) را داریم که در دهه چهارم زندگی (حدود چهل سالگی) هستند». آیا آمریکا از دست پروردگان دیرین خود دست بر میدارد یا به آنان نقشی جدید را برای بازی در یک استراتژی جدید موازی واگذار میکند؟؟؟

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.